ChanBaekVN

No 12 LuHan
No 22 Kris
No 45 Kai
No 56 Tao
No 57 BaekHyun
No 67 ChanYeol
No 70 Lay
No 73 SeHun
No 74 Xiumin
No 75 SuHo
No 76 D.O
No 77 ChenẢnh

View original post 13 more words

Advertisements